Pravidla soutěže

date: December 3, 2014

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže 7DAYZ FILM CONTEST je LIP Production s.r.o. a Forbidden s.r.o. ( dále pouze organizátor / organizátoři ).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je vybrat nejlepší audiovizuální dílo v kategoriích Best 7dayz Film, Best Pornokiller, Best Archive Movie.
Jednotlivé kategorie vybere odborná porota složena z osobností filmové, sportovní a kulturní sféry.

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 5. prosince 2014 prostřednictvím webstránky www.7dayzfilmcontest.com Vyhlášení proběhne 7. února 2015. Místo a konkrétní informace organizátor s dostatečným předstihem zveřejní prostřednictvím web stránky www.7dayzfilmcontest.com a přímou komunikací s účastníky soutěže.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby, starší 15 let, kteří v čase konání soutěže zaregistrují video dle instrukcí na webstránce www.7dayzfilmcontest.com.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní stanovené podmínky pro jednotlivé kategorie. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důlsedku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly ( např. videa bez autorských práv, autorsky nevyřešený hudební podklad atd…), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracování osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků.

V případě výhry soutěžícího, který je mladší než 18 let, cenu převezme zákonný zástupce výherce, nebo přímo výherce na základě písemného povolení zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, nebo telefonního čísla.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Umístěním soutěžního videa do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním videu nebyla použita jiná díla, či jiné předměty ochrany dalších osob. Dále se zavazuje, že použitím soutěžního videa organizátorům způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušené práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům ani jiné osobě škoda či nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatňované nároky na licenční odměnu třetích osob a v případě, že se tak stane, zavazuje se také nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit.

Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob na bezplatné použití jejich děl, výkonů a osobních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a oprávněním poskytnout toto oprávnění třetí osobě odesláním videa.

Odesláním soutěžního videa do soutěže poskytuje soutěžící organizátorům nevýhradní licenci na použití soutěžního videa a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených v soutěžním videu. Zejména jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými audio-vizuálními prostředky v spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v autorském zákoně v platném znění.

Soutěžící dále poskytuje povolení na následné zpracování, úpravu, či jinou změnu těchto předmětů ochrany, jejich spojení s jinými díly, výkony nebo neautorskými prvky.

Soutěžící poskytuje licenci a všechny povolení bez nároku na honorář. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, uděluje soutěžící organizátorovi podlicenci v shodném rozsahu.

Odesláním soutěžního videa do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžního videa na webových stránkách organizátorů www.7dayzfilmcontest.com.

Organizátor není povinný poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části.

Odesláním soutěžného videa do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní video a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

7. SOUTĚŽNÍ VIDEO

Nominační video posílá soutěžící prostřednictvím postupu uvedeném na webu soutěže www.7dayzfilmcontest.com.
Soutěžní video v kategorii Best 7dayz Film má maximální délku 7 minut, může být zaznamenáno kamerovou nebo DSLR technikou ( formát MOV H264, MOV APPLE PRORES, MPEG4 H264 ) a musí být vytvořeno porotou vybranými soutěžícími v čase mezi 29.1. – 4.2. 2015 na základě zadání, které bude zveřejňěno nejpozději 28.1. 2015 organizátorem soutěže. Soutěžní video v kategorii Best Archive movie může být natočeno a zpracováno kdykoliv před uzavírkou soutěže ( formát MOV H264, MOV APPLE PRORES, MPEG4 H264 ) a může mít libovolnou stopáž ( délku ). Hlavní podmínkou pro zařazení do soutěže je jeho řádné přihlášení dle instrukcí na webu www.7dayzfilmcontest.com a dodržení pravidel soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit zveřejnění těch soutěžních videí, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále soutěžní videa s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárními, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem. Počet soutěžních videí jednoho soutěžního profilu ( soutěžícího ) je neomezený.

8. HODNOCENÍ VIDEÍ

Všechny soutěžní kategorie hodnotí vybraná porota, která se skládá z osobností z oblasti sportu, filmu a kultury.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné.

Vyhlášení vítězů se uskuteční 7. února 2015. Přesné místo konání a konkrétní informace ohledně vyhlášení vítězů bude zveřejněno na webu soutěže www.7dayzfilmcontest.com nejpozději týden před vyhlášením soutěže.

9. SOUTĚŽNÍ CENY

10. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejné na stránce soutěže www.7dayzfilmcontest.com. Odesláním nominačního videa účasntík soutěže akceptuje tato pravidla a instrukce na soutěžních dokumentech a souhlasí s nimi.